Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Informacje szczegółowe o prowadzonych kursach:

1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są w oparciu o programy nauczania, uwzględniające podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.
2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu w danym zawodzie na bazie złożonego egzaminu i posiadanego wykształcenia ogólnego.
3. Kurs dzieli się na dwa bloki programowe – zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne. Cały kurs organizowany jest pod kątem przygotowania do zdania egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją OKE w Krakowie.
4. Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od ilości chętnych.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – kwalifikacja R.4 – Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

1. Informacje ogólne
 • Kurs obejmuje 575 godzin dydaktycznych, trwa 10 miesięcy
 • Kurs prowadzony przez doświadczoną kadrę według programu opierającego się na realizacji obowiązującej podstawy programowej MEN
 • Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.
 • Praktyka zawodowa w ilości 160 godzin – w pasiekach przydomowych oraz pasiekach zarodowych. Współpracujemy między innymi z Zespołem Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach i Zakładem Hodowli Matek w Czerminie.
 
Uwaga:
Kurs uprawnia do nabycia kwalifikacji pszczelarza, nadających absolwentowi uprawniania rolnicze zgodnie z wymogami Ministerstwa Rolnictwa oraz ARiMR.
 
2. Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu:
 • prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;
 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej;
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich
3. Charakterystyka zawodu:
Pszczelarz jest zawodem dla osób lubiących prace na świeżym powietrzu w ciągłym kontakcie z przyrodą. Nauka tego zawodu usprawnia zręczność manualną, czucie dotykowe oraz koordynację wzrokowo-ruchową oraz wyostrza zmysł węchu i smaku. Należy pamiętać również, że praca w pszczelarstwie to w wielu przypadkach duży wysiłek fizyczny oraz narażenie na pożądlenie przez pszczoły. Pracę tę wykonuje się w odzieży ochronnej, co bywa uciążliwe zwłaszcza w gorące dni. Praca jest pracą sezonową dostosowaną do naturalnego, odwiecznego tempa rozwoju rodziny pszczelej.
 Absolwent potrafi: określać przyrodnicze i gospodarcze znaczenie chowu i hodowli pszczół, oceniać warunki przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne produkcji rolniczej, ze szczególnym uwzględnieniem pszczelarstwa, dobierać kierunki produkcji pszczelarskiej oraz prowadzić pasiekę, stosując odpowiednie technologie w zależności od bazy pożytkowej, prowadzonej gospodarki pasiecznej, wielkości produkcji i potrzeb konsumentów, wyposażać pasiekę oraz obsługiwać podstawowe maszyny i urządzenia stosowane w produkcji pszczelarskiej, pozyskiwać, konserwować i przechowywać produkty pszczele, przygotowywać produkty pszczele do odkładów, rozpoznawać, zapobiegać i zwalczać stany anormalne w rodzinie pszczelej, choroby pszczół i szkodniki produktów pszczelich, planować i wykonywać zabiegi składające się na technologię produkcji roślinnej, planować i wykonywać zabiegi składające się na technologię produkcji zwierzęcej, stosować rachunek ekonomiczny w działalności gospodarczej, prowadzić uproszczoną rachunkowość, komunikować się z uczestnikami procesu pracy, uczestniczyć w prawidłowym wykorzystaniu środków pomocowych dla pszczelarstwa, prowadzić działalność gospodarczą.
 4. W trakcie kształcenia słuchacz kursu nabywa umiejętności z zakresu:
 • prowadzenia produkcji pszczelarskiej;
 • prowadzenia produkcji roślinnej;
 • prowadzenia produkcji zwierzęcej;
 • prowadzenia gospodarki pasiecznej;
 • wykorzystania zasobów bazy pożytkowej.

5. Wymagania względem uczestników:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:
 • Ukończenie 18-go roku życia;
 • Brak przeciwskazań lekarskich do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu

6. Egzamin:

Warunkiem otrzymania tytułu zawodowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie organizowanego przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w Krakowie.
 Egzamin składa się z:
 • Części pisemnej – test składający się z 40 pytań. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 50 %
 • Części praktycznej – zadanie do wykonania praktycznego. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75 %.
 7. Informacje dodatkowe:
 • Na prośbę uczestnika kursu wydawane będą stosowne zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji;
 • Rekrutacja bez egzaminów, decyduje kolejność zgłoszeń;
 • W trakcie nauki odbywają się również zajęcia praktyczne, przygotowujące do przyszłej pracy i zdania egzaminów zawodowych. W przyszłości po ukończeniu kursu absolwent może szukać pracy w firmach produkcyjnych i usługowych zajmujących się wytwarzaniem i przetwarzaniem miodu i innych produktów pszczelich, w przedsiębiorstwach zajmujących się chowem i hodowla pszczół. Absolwent będzie mógł również samemu prowadzić pasiekę pszczelą.
Tryb i częstotliwość zajęć ustalona zostanie na spotkaniu organizacyjnym
Szczegółowy plan nauczania dostępny jest w sekretariacie szkoły.

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH:

Świadczy on usługi fryzjerskie oraz posiada umiejętność zarządzania zespołem i salonem fryzjerskim. Fryzjerstwo jest zawodem, który w Polsce rozwija się nieustannie, stale podnosząc poziom oferowanych usług. Rozpoczynając pracę z klientem technik usług fryzjerskich przeprowadza z klientem rozmowę konsultacyjną poznając preferencje klienta i analizując informacje uzyskane w sposób werbalny i niewerbalny. Usługa fryzjerska ma charakter bezpośredni, a więc technik usług fryzjerskich obsługuje klienta bezpośrednio. Do usługi fryzjerskiej należy również polecanie i sprzedaż preparatów fryzjerskich, sprawdzanie ich pod względem estetycznym oraz ich wyeksponowanie. Technik usług fryzjerskich informuje nabywcę o walorach polecanych preparatów, pomaga klientowi przy wyborze produktu. Technik usług fryzjerskich dba o czystość i estetykę miejsca pracy, przestrzega w miejscu pracy warunków bezpieczeństwa i higieny m.in. sanitarnych oraz przepisów przeciw pożarowych. Technicy usług fryzjerskich mogą być zatrudniani na planach filmowych, przy pokazach mody oraz w teatrach i na planach filmowych, są przygotowani do zarządzania salonem fryzjerskim.  Technicy usług fryzjerskich należą do grupy poszukiwanych pracowników.
A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji będzie przygotowany do wykonywania między innymi następujących działań:
1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
 2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
 3) wykonywania strzyżenia włosów.
A.23 Projektowanie fryzur
Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji będzie przygotowany do wykonywania między innymi następujących działań:
1) Wykonywanie projektów fryzur:
– udziela klientowi porad w zakresie doboru formy i koloru fryzury;
– dobiera proporcje poszczególnych elementów fryzury do kształtu twarzy;
– projektuje różne rodzaje fryzur.
2) Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji:
– wykonuje rysunki instruktażowe fryzur;
– dobiera styl fryzury z wykorzystaniem programów komputerowych;
– prezentuje projekty fryzur z wykorzystaniem technik multimedialnych;

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH:

Zawód technik usług kosmetycznych jest zawodem usługowym należącym do branży administracyjno-usługowej, mieszczącym się w sferze usług publicznych. Odbiorcy tych usług są grupą konsumentów bardzo wymagających. Aby sprostać zapotrzebowaniu pracodawców słuchacze mogą korzystać z szerokiej oferty szkoleń dokształcających i nieustannie podnosić swoje kwalifikacje. W trakcie szkolenia na kursie kwalifikacji zawodowej słuchacz nabywa uprawnienia do zdawania egzaminu państwowego w zakresie kwalifikacji:
A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji będzie przygotowany do wykonywania między innymi następujących działań:
1) Opracowania „karty klienta” z propozycją pytań do wywiadu w celu określenia diagnozy kosmetycznej;
2) zaleceniami do pielęgnacji domowej;
3) Zastosowania preparatów kosmetycznych w pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu;
4) Korygowania kształtu oczu, makijażu ust, doboru makijażu do typu urody, karnacji, koloru oczu i włosów;
5) Wykonywania makijażu różnego typu, techniki kamuflowania defektów skóry;
6) Wykonywania henny brwi i rzęs z regulacją łuku brwiowego;
7) Opracowania sposobu pozyskania preparatów lub substancji kosmetycznych uwzględniając znajomość między innymi składników aktywnych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, ziół, witamin;
8) Rozróżniania i klasyfikowania preparatów kosmetycznych według określonych kryteriów.
A.62 Wykonywanie zabiegów kostycznych ciała, twarzy i dłoni
Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji będzie przygotowany do wykonywania między innymi następujących działań:
 1) przeprowadzania diagnozy kosmetycznej;
 2) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;
 3) udzielania porad kosmetycznych;
 4) organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego;
 5) wykonania zabiegu zgodnie z zasadami higieny, BHP oraz ochrony przeciwpożarowej;
 6) wykonania zabiegu zgodnie ze wskazaniami oraz merytoryką zawodową;
 7) dokonywania diagnozy stanu skóry ciała objętej zabiegiem;
 8) wykonania oczyszczenia skóry;
 9) wykonania peelingu skóry ciała objętej zabiegiem.

TECHNIK ADMINISTRACJI

A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji
Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji będzie przygotowany do wykonywania między innymi następujących zadań:
1) wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
2) sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
3) prowadzenia postępowania administracyjnego.

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU:

R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji będzie przygotowany do wykonywania między innymi następujących działań:
 1) opracowywanie projektów obiektów terenów zieleni;
 2) urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni i zadrzewień;
R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji będzie przygotowany do wykonywania między innymi następujących działań:
 1) urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu;
 2) prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

TECHNIK EKONOMISTA:

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji będzie przygotowany do wykonywania między innymi następujących działań:
 1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 2) obliczania podatków;
 3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
A.36 Prowadzenie rachunkowości
Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji będzie przygotowany do wykonywania między innymi następujących działań:
 1) prowadzenia rachunkowości;
 2) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

TECHNIK HANDLOWIEC:

A.18 Prowadzenie sprzedaży
Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji będzie przygotowany do wykonywania między innymi następujących działań:
1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
3) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych.
A.22 Prowadzenie działalności handlowej
Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji będzie przygotowany do wykonywania między innymi następujących działań:
 1) organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
 2) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI:

A.36 Prowadzenie rachunkowości
Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji będzie przygotowany do wykonywania między innymi następujących działań:
1) prowadzenia rachunkowości;
 2) rozliczania danin publicznych.
A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji będzie przygotowany do wykonywania między innymi następujących działań:
1) rozliczania wynagrodzeń;
2) rozliczania składek pobieranych przez ZUS;
3) prowadzania analizy finansowej.

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY:

A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji będzie przygotowany do wykonywania między innymi następujących działań:
1) organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych.
A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji będzie przygotowany do wykonywania między innymi następujących działań:
1) organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej; 2) projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.

TECHNIK LOGISTYK:

A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji , dystrybucji i magazynowania
Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji będzie przygotowany do wykonywania między innymi następujących działań:
1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
 2) zarządzania zapasami;
 3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową.
A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji będzie przygotowany do wykonywania między innymi następujących działań:
 1) zarządzania gospodarką odpadami.
A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji będzie przygotowany do wykonywania między innymi następujących działań:
1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

TECHNIK ROLNIK:

R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej
Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji będzie przygotowany do wykonywania między innymi następujących działań:
1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
3) prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich.
R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji będzie przygotowany do wykonywania między innymi następujących działań:
1) organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;
2) podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

MECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ:

M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji będzie przygotowany do wykonywania między innymi następujących działań:
1) wytwarzania części maszyn i urządzeń
2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń
4) obsługiwania maszyn i urządzeń
5) organizowania procesu produkcji.

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:

Z.8 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji będzie przygotowany do wykonywania między innymi następujących działań:
1) organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;
2) sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej.

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA:

Z.5 Świadczenie usług opiekuńczych
Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji będzie przygotowany do wykonywania między innymi następujących działań:
1) pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;
2) motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

SPRZEDAWCA:

A.18 Prowadzenie sprzedaży
Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji będzie przygotowany do wykonywania między innymi następujących działań:
1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.