Asystent osoby niepełnosprawnej – Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Asystent osoby niepełnosprawnej

Głównym celem działań zawodowych asystenta jest systematyczne wspieranie w kształceniu samodzielności i wzmacniania wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości. 

 

Asystent osoby niepełnosprawnej:

  • współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej,
  • doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem,
  • diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych,
  • pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych,
  • planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej,
  • włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.

Praca:

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, szkołach integracyjnych, ośrodkach adaptacyjnych, placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz instytucjach organizujących pomoc osobom niepełnosprawnym.

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie „Asystent osoby niepełnosprawnej” słuchacz w trakcie nauki ma możliwość przystąpienia do egzaminu zewnętrznego z kwalifikacji:

Z.8. – 
Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

KKZ to nowoczesna, szybka forma kształcenia umożliwiająca uzyskanie kwalifikacji zawodowych niezależnie od posiadanego wykształcenia. Jest to szansa dla osób dorosłych na szybkie przekwalifikowanie się oraz uzupełnienie lub zdobycie nowych umiejętności.

 

Liczba godzin: 364

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ:

  • zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego
  • dyplom zawodowy (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
  • dokument Europass – zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w języku polskim i angielskim (honorowany w krajach UE), który pozwala na legalne zatrudnienie w danym kraju