Opiekunka środowiskowa

Opis zawodu opiekunki środowiskowej

 

Opiekunka środowiskowa – to osoba, której zadaniem jest ułatwienie codziennej egzystencji oraz niesienie pomocy osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Głównym zadaniem osoby wykonującej ten zawód jest pomoc podopiecznemu w codziennych czynnościach życiowych. Działa na określonym terenie docierając do osób, które potrzebują wsparcia lub pomocy. Opiekunka środowiskowa niesie pomoc nie tylko osobom starszym, ale też poszkodowanym przez różnego rodzaju wypadki losowe, bezrobotnym, uzależnionym, bezdomnym czy żyjącym na skraju egzystencji. Wszystkim tym, którzy nie dostają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny.

 

Słuchacz zdobywa wiedzę m.in. z zakresu:

✓ Podstaw przedsiębiorczości
✓ Podstaw psychologii, socjologii i etyki
✓ Podstaw pielęgnowania, opieki i aktywizacji człowieka
✓ Zdrowia publicznego i organizacji opieki środowiskowej
✓ Języka migowy i obcego
✓ Ratownictwa przedmedycznego

 

Opiekunka środowiskowa – perspektywy zatrudnienia

Opiekunka środowiskowa może podjąć pracę w domu podopiecznego, w różnych instytucjach opiekuńczych takich jak: domy pomocy społecznej, domy dla samotnych matek, środowiskowe domy samopomocy itd., na oddziałach szpitalnych opieki długoterminowej. Ma również możliwość założenia własnej działalności gospodarczej świadczącej wyżej wymienione usługi.

 

Absolwent  po ukończeniu  2-semestralnej szkoły policealnej otrzymuje:
✓ Świadectwo ukończenia szkoły
✓ Certyfikat kwalifikacji zawodowej
✓ Dyplom zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekunka środowiskowa