Opiekun w domu pomocy społecznej

Opis zawodu opiekun w DPS

 

Opiekun w domu pomocy społecznej to osoba, której zadania opierają się na zapewnianiu kompleksowej opieki oraz aktywizacji w różnych obszarach życia osoby podopiecznej.
W celu realizacji zadań opiekun współpracuje z lekarzami, rehabilitantami, pracownikami socjalnymi, psychologami, pozostałym personelem placówki, a także z rodziną podopiecznego. Wykonuje zadania zawodowe polegające na: aktywizacji i rozwoju osób potrzebujących pomocy, działaniach na rzecz pomocy osobie przebywającej w DPS w codziennych czynnościach (samoobsługa, higiena osobista, dbanie o zdrowie), pomocy w organizacji czasu wolnego, rozwijaniu zainteresowań podopiecznych, usprawnianiu ruchowym, opracowywaniu indywidualnego planu pracy osoby podopiecznej, motywowaniu do działań aktywnych oraz budowaniu relacji społecznych z innymi współmieszkańcami.

 

Słuchacz zdobywa wiedzę m.in. z zakresu:

✓ aktywizacji podopiecznych,
✓ metodyki pracy opiekuńczo-wspierającej
✓ języka obcego
✓ teoretycznych podstaw opieki,
✓ umiejętności społecznych i świadczenia usług opiekuńczych i wspierających
✓ podstaw przedsiębiorczości
✓ organizacji domu pomocy społecznej

 

Opiekun w domu pomocy społecznej – perspektywy zatrudnienia

Absolwenci mogą podjąć pracę w domach pomocy społecznej (dla dzieci,  osób starszych, upośledzonych umysłowo, chorych psychicznie, itd.), środowiskowych domach samopomocy, dziennych domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi a także środowiskach domowych lub rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

Absolwent po ukończeniu  4-semestralnej szkoły policealnej otrzymuje:
✓ Świadectwo ukończenia szkoły
✓ Certyfikat kwalifikacji zawodowej
✓ Dyplom zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekun w domu Pomocy społecznej