Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Opis zawodu inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Technik BHP to osoba, która współtworzy bezpieczne i higieniczne podłoże pracy poprzez m.in. nadzór warunków panujących w zakładzie, kontroluje głównie przestrzeganie przez pracowników ustalonych przez prawo przepisów i zasad. Informuje pracodawcę
o zauważonych nieprawidłowościach i proponuje działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie wypadkom. Analizuje źródła zagrożeń, szacuje poniesione szkody
i w efekcie ocenia ryzyko zawodowe na konkretnych stanowiskach pracy. Aktywnie uczestniczy on w postępowaniu ustalającym okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy.

 

Słuchacz zdobywa wiedzę m.in. z zakresu:
✓ Organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu BHP dla pracowników
✓ Podstaw prawa pracy, bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych
z bezpieczeństwem i higieną pracy
✓ Podstaw przedsiębiorczości.
✓ Ergonomii w procesie pracy.
✓ Oceny ryzyka zawodowego.
✓ Analizy wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 

Technik BHP – perspektywy zatrudnienia

Technik BHP może znaleźć zatrudnienie w firmach, instytucjach i organizacjach o bardzo różnych profilach działalności, zarówno w małych jak i dużych przedsiębiorstwach odnajdzie się on z łatwością na stanowisku pracownika ds. BHP. Ponadto absolwent szkoły może także pełnić dla wielu firm funkcję doradczą i konsultacyjną prowadząc własną działalność gospodarczą.

 

Absolwent po ukończeniu 3-semestralnej szkoły policealnej otrzymuje:

✓ Świadectwo ukończenia szkoły
✓ Certyfikat kwalifikacji zawodowej
✓ Dyplom zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik bezpieczeństwa
i higieny pracy.