Technik rachunkowości

Opis zawodu technik rachunkowości

 

Technik rachunkowości osoba, do zadań której należy: prowadzenie rachunkowości firmy oraz dokonywanie rozliczeń finansowych, przechowywanie dokumentacji księgowej, przeprowadzanie kontroli dokumentów księgowych, nadzorowanie terminów spłat zobowiązań oraz ściąganie roszczeń i należności, posługiwanie się komputerem
z oprogramowaniem do obsługi księgowej, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przygotowanie ich do weryfikacji. Ponadto absolwent kierunku technik rachunkowości zajmuje się wykonywaniem podstawowych czynności biurowych przy wykorzystaniu sprzętu biurowego, takiego jak: fax, komputer, kopiarka, telefon oraz przeprowadzaniem podstawowych analiz w zakresie księgowości i finansów.

 

Słuchacz zdobywa wiedzę m.in. z zakresu:

✓ sprawozdawczości i analizy finansowej,
✓ zasad prowadzenia biura rachunkowego i podatkowego
✓ podstaw przedsiębiorczości,
✓ działalności gospodarczej w branży ekonomicznej,
✓ zasad naliczania podatków, wynagrodzeń i przeprowadzania inwentaryzacji.

 

Technik rachunkowości – perspektywy zatrudnienia

Absolwent może uzyskać zatrudnienie w: biurach rachunkowych i księgowych, towarzystwach ubezpieczeniowych, instytucjach finansowych, zakładach budżetowych, działach finansowych, księgowych i kadrowych różnego rodzaju przedsiębiorstw, urzędach administracji publicznej i urzędach skarbowych oraz w bankach.

 

Absolwent po ukończeniu  4-semestralnej szkoły policealnej otrzymuje:
✓ Świadectwo ukończenia szkoły
✓ Certyfikat kwalifikacji zawodowej
✓ Dyplom zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik rachunkowości