Terapeuta zajęciowy

Opis zawodu terapeuty zajęciowego

 

Terapeuta zajęciowego – osoba, która zajmuje się prowadzeniem zajęć i ćwiczeń z osobami, które wymagają rehabilitacji. Prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia i rehabilitacji chorych poprzez angażowanie pacjenta w czynności przywracające sprawność ruchową, czuciową oraz psychiczną pacjenta. Dzięki nabytej wiedzy medycznej, psychologicznej, socjologicznej pomaga w rekonwalescencji osób chorych i niepełnosprawnych.

 

Słuchacz zdobywa wiedzę m.in. z zakresu:

✓ anatomii, fizjologii i patologii człowieka
✓ podstaw psychologii i pedagogiki
✓ języka migowego i obcego
✓ prowadzenia działalności gospodarczej.
✓ planowania, organizowania i prowadzenia terapii zajęciowej różnymi metodami

 

Terapeuta zajęciowy – perspektywy zatrudnienia

Terapeuta zajęciowy może pracować w placówkach wsparcia społecznego, specjalistycznych ośrodkach dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, domach dziecka, domach opieki, dziennego pobytu, domach pomocy społecznej oraz centrach rehabilitacyjnych i oddziałach szpitalnych.

 

Absolwent po ukończeniu  4-semestralnej szkoły policealnej otrzymuje:
✓ Świadectwo ukończenia szkoły
✓ Certyfikat kwalifikacji zawodowej
✓ Dyplom zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Terapeuta zajęciowy.