Opiekun medyczny

OPIEKUN MEDYCZNY RZESZÓW

Opis zawodu opiekuna medycznego

 

Opiekun medyczny – to osoba, która w pełni profesjonalnie pomaga w codziennym funkcjonowaniu osobie chorej i niesamodzielnej. Współpracuje przy tym z personelem medycznym oraz zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystując podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. Opiekun medyczny może wykonywać czynności związane na przykład z utrzymaniem estetyki najbliższego otoczenia osoby chorej i niesamodzielnej oraz pomagać w utrzymaniu aktywności ruchowej pacjenta. Profesja ta określana jest jako zawód zaufania publicznego. Osoba pracująca na tym stanowisku swoją postawą zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne. Ponadto pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do warunków życia związanych z przewlekłą chorobą lub starością. Stanowi również jakże istotne wsparcie emocjonalne zarówno dla samego pacjenta jak i jego rodziny.

Absolwent szkoły policealnej potrafi wykonać następujące zadania zawodowe:

✓ Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej.

▪ Pomoc osobie niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych.

✓ Asystowanie personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych.

▪ Konserwacja i dezynfekcja narzędzi po wykonywanych zabiegach.

✓ Współpraca z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej.
▪ Popularyzowanie zachowań prozdrowotnych.

Słuchacz zdobywa wiedzę m.in. z zakresu:

✓ Organizacji stanowiska pracy i przepisów BHP.

▪ Anatomii, fizjologii i patologii.

✓ Podstaw psychologii, socjologii i etyki.

▪ Podstaw działalności gospodarczej i ochrony zdrowia.

✓ Języka migowego i języka obcego.

▪ Pracowni zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych.

Kurs opiekuna dla osób starszych

Opiekun medyczny – perspektywy zatrudnienia

Opiekun medyczny to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy zarówno w Polsce jak i za granicą. Absolwenci kierunku po zdobyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych mogą pracować w szpitalach, sanatoriach i hospicjach. Kolejne popularne miejsca to ośrodki domu pomocy społecznej, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze. Dużo opiekunów medycznych decyduje się także na pracę w domu pacjenta przy indywidualnej opiece. Należy zwrócić uwagę na dynamiczny w kraju rozwój rynku usług dla osób starszych, na którym będą wciąż poszukiwani specjaliści. Zatem opiekun i opiekunka medyczna to zawody z przyszłością.

 

Absolwent po ukończeniu 2-semestralnej szkoły policealnej otrzymuje:
✓ Świadectwo ukończenia szkoły

✓ Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekun medyczny