Opiekun medyczny

Opis zawodu opiekuna medycznego

 

Opiekun medyczny – to osoba, która pomaga w codziennym funkcjonowaniu osobie chorej  i niesamodzielnej. Współpracuje z personelem medycznym oraz zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystując podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych.
Opiekun medyczny może wykonywać czynności związane na przykład z utrzymaniem estetyki najbliższego otoczenia osoby chorej i niesamodzielnej oraz pomagać w utrzymaniu aktywności ruchowej pacjenta.

 

Słuchacz zdobywa wiedzę m.in. z zakresu:

✓ Organizacji stanowiska pracy i przepisów BHP
✓ Anatomii, fizjologii i patologii człowieka
✓ Podstaw psychologii, socjologii i etyki
✓ Podstaw działalności gospodarczej i ochrony zdrowia
✓ Języka migowego i języka obcego
✓ Przeprowadzania zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych.

 

Opiekun medyczny – perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku mogą pracować w szpitalach, sanatoriach i hospicjach, domach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych
i niepełnosprawnych oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych. Dużo opiekunów medycznych decyduje się także na pracę w domu pacjenta przy indywidualnej opiece.

 

Absolwent po ukończeniu  3-semestralnej szkoły policealnej otrzymuje:

✓ Świadectwo ukończenia szkoły
✓ Certyfikat kwalifikacji zawodowej
✓ Dyplom zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekun medyczny

Kurs opiekuna dla osób starszych