Asystent osoby niepełnosprawnej

Opis zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej – osoba , która potrafi diagnozować warunki życia osoby niepełnosprawnej i dążyć do usuwania barier m. in. psychologicznych, społecznych, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej i motywuje do podjęcia rehabilitacji, udziela porad
i pomocy dotyczących zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów, stosuje zabiegi pielęgnacyjne w opiece nad przewlekle chorym, nieprzytomnym i umierającym.

 

Słuchacz zdobywa wiedzę m.in. z zakresu:
✓ bezpieczeństwa i higieny w opiece nad osobą niesamodzielną
✓ bio-psycho-społecznych podstaw rozwoju człowieka
✓ psychologii i psychopatologii
✓ organizacji opieki nad osobą starszą oraz teoretycznych podstaw pielęgnowania człowieka
✓ ludzkiej anatomii oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

 

Asystent osoby niepełnosprawnej – perspektywy zatrudnienia

Absolwenci mogą podjąć pracę w domach pomocy społecznej, sanatoriach i szpitalach, jak również w hospicjach, ośrodkach adaptacyjnych czy środowiskowych domach samopomocy. Asystenci znajdują także zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i we wszelkich instytucjach organizujących pomoc osobom niepełnosprawnym, np. poprzez warsztaty terapii zajęciowej.

 

Absolwent  po ukończeniu  2-semestralnej szkoły policealnej otrzymuje:

✓ Świadectwo ukończenia szkoły
✓ Certyfikat kwalifikacji zawodowej
✓ Dyplom zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Asystent osoby niepełnosprawnej