KKZ Pszczelarz: kwalifikacja R.04 – prowadzenie produkcji pszczelarskiej

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Pszczelarz: kwalifikacja R.4 – Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

 

Informacje ogólne

 •     Kurs obejmuje 557 godzin dydaktycznych
 •     Kurs prowadzony przez doświadczoną kadrę według programu opierającego się na realizacji obowiązującej podstawy programowej MEN
 •     Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.
 •     Praktyka zawodowa w ilości 80 godzin – w pasiekach przydomowych oraz pasiekach zarodowych. Współpracujemy między innymi z Zespołem Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach i Zakładem Hodowli Matek w Czerminie.

 

Uwaga:

Kurs uprawnia do nabycia kwalifikacji pszczelarza, nadających absolwentowi uprawniania rolnicze zgodnie z wymogami Ministerstwa Rolnictwa oraz ARiMR.

 

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu:

 •    prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;
 •    wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 •    prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej;
 •    prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich

 

Charakterystyka zawodu:

Pszczelarz jest idealnym zawodem dla osób lubiących prace na świeżym powietrzu oraz przebywanie w ciągłym kontakcie z przyrodą.

Nauka tego zawodu usprawnia zręczność manualną, czucie dotykowe oraz koordynację wzrokowo-ruchową, a także wyostrza zmysł węchu i smaku. Należy pamiętać również, że praca w pszczelarstwie to w wielu przypadkach duży wysiłek fizyczny. Istnieje też duże narażenie na pożądlenie przez pszczoły. Pracę tę wykonuje się w odzieży ochronnej, co bywa uciążliwe zwłaszcza w gorące dni. Praca jest pracą sezonową dostosowaną do naturalnego, odwiecznego tempa rozwoju rodziny pszczelej.

    Absolwent potrafi:

 • określać przyrodnicze i gospodarcze znaczenie chowu i hodowli pszczół,
 • oceniać warunki przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne produkcji rolniczej, ze szczególnym uwzględnieniem pszczelarstwa,
 • dobierać kierunki produkcji pszczelarskiej,
 • prowadzić pasiekę, stosując odpowiednie technologie w zależności od bazy pożytkowej, prowadzonej gospodarki pasiecznej, wielkości produkcji i potrzeb konsumentów,
 • wyposażać pasiekę, a także obsługiwać podstawowe maszyny i urządzenia stosowane w produkcji pszczelarskiej,
 • pozyskiwać, konserwować i przechowywać produkty pszczele,
 • przygotowywać produkty pszczele do odkładów,
 • rozpoznawać, zapobiegać i zwalczać stany anormalne w rodzinie pszczelej, choroby pszczół i szkodniki produktów pszczelich,
 • planować i wykonywać zabiegi składające się na technologię produkcji roślinnej,
 • planować i wykonywać zabiegi składające się na technologię produkcji zwierzęcej,
 • stosować rachunek ekonomiczny w działalności gospodarczej,
 • prowadzić uproszczoną rachunkowość,
 • komunikować się z uczestnikami procesu pracy,
 • uczestniczyć w prawidłowym wykorzystaniu środków pomocowych dla pszczelarstwa,
 • prowadzić działalność gospodarczą.

 

Wymagania względem uczestników:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 •     Ukończenie 18-go roku życia;
 •     Brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu.

 

Egzamin

Warunkiem otrzymania tytułu zawodowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie organizowanego przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w Krakowie.

Egzamin składa się z:

 •           Części pisemnej – test składający się z 40 pytań. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 50 %
 •           Części praktycznej – zadanie do wykonania praktycznego. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75 %.

 

Informacje dodatkowe:

 •   Na prośbę uczestnika kursu wydawane będą stosowne zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji;
 •   Rekrutacja bez egzaminów, decyduje kolejność zgłoszeń;
 •   W trakcie nauki odbywają się również zajęcia praktyczne, przygotowujące do przyszłej pracy i zdania egzaminów zawodowych.

PRACA:

W przyszłości po ukończeniu kursu absolwent może szukać pracy w firmach produkcyjnych i usługowych zajmujących się wytwarzaniem oraz przetwarzaniem miodu i innych produktów pszczelich, w przedsiębiorstwach zajmujących się chowem i hodowlą pszczół. Absolwent będzie mógł również samemu prowadzić pasiekę pszczelą.

 

Tryb i częstotliwość zajęć ustalona zostanie na spotkaniu organizacyjnym.