Technik BHP

TECHNIK BHP RZESZÓW

Opis zawodu inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Technik BHP to osoba, która współtworzy bezpieczne i higieniczne podłoże pracy poprzez m.in. nadzór warunków panujących w zakładzie. Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny kontroluje głównie przestrzeganie przez pracowników ustalonych przez prawo przepisów i zasad. Jednocześnie informuje on pracodawcę o zauważonych nieprawidłowościach i proponuje działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie wypadkom. Kolejnym odpowiedzialnym zadaniem technika BHP jest analiza źródeł zagrożeń, szacowanie ciężkości szkód i w efekcie ocena ryzyka zawodowego na konkretnych stanowiskach pracy. Inspektor BHP poza prowadzeniem wstępnych szkoleń bhp analizuje także przyczyny zachorowań na choroby zawodowe. Ponadto aktywnie uczestniczy on w postępowaniu ustalającym okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy. Trzyletni staż pracy w służbie bhp umożliwia technikowi awans na stanowisko starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwent szkoły policealnej potrafi wykonać następujące zadania zawodowe:

▪ Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu BHP dla pracowników.

✓ Uczestniczenie w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków oraz chorób zawodowych na terenie zakładu pracy.

▪ Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

✓ Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie badań profilaktycznych pracowników.

Słuchacz zdobywa wiedzę m.in. z zakresu:

▪ Podstaw prawa pracy.

✓ Podstaw przedsiębiorczości.

▪ Ergonomii w procesie pracy.

✓ Technicznego bezpieczeństwa pracy.

▪ Oceny ryzyka zawodowego.

✓ Analizy wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

technik mechanik Rzeszów

Technik BHP – perspektywy zatrudnienia

Technik BHP może znaleźć zatrudnienie w firmach, instytucjach i organizacjach o bardzo różnych profilach działalności. A więc zarówno w małych jak i dużych przedsiębiorstwach odnajdzie się on z łatwością na stanowisku pracownika ds. BHP. Zatrudnienie w tych większych gwarantuje pełen etat pracy. Ponadto absolwent szkoły może także pełnić dla wielu firm funkcję doradczą i konsultacyjną prowadząc własną działalność gospodarczą. Faktem jest, iż zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy w naszym kraju jest bardzo duże.

 

Absolwent po ukończeniu 3-semestralnej szkoły policealnej otrzymuje:

✓ Świadectwo ukończenia szkoły

✓ Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik BHP